GDPR note for applicants to R Systems roles open in Romania

Before going further with the recruitment process, your consent is required regarding the data processed and possibly stored in the database of the company R Systems Computaris Europe S.R.L, part of R Systems’ Group (that includes all R Systems’ registered offices).

R Systems Computaris Europe S.R.L. which is the Controller of your personal data and legal person with the registered office in Bucharest, district 1, Tiriac Tower, Buzesti 82-94 Str., 011017, registered with the Trade Registry under no. J40/9250/2001, tax identification number RO 14273248, taking into account
the provisions regarding the protection of individuals with regard to the processing of personal data (especially the provisions of EU Regulation no. 679/206-GDPR), hereby informs you:

What personal data is processed?

R Systems Computaris Europe S.R.L. requests and processes your personal data which is relevant and appropriate for the recruitment process. Data collected and processed by us includes personal data you have mentioned in the CV or other application documents, such as: first name, last name, address, email, telephone number, professional experience, professional background, studies, recommendations/references and contact information, photo, video.

The purpose and legal basis of proceeding your personal data

Personal data collected by R Systems Computaris Europe S.R.L. is used for the ongoing recruitment process and for the future recruitment process, if you agreed to. Initially, it must be processed in order to take action on your request before entering into a collaboration/employment agreement (art.6 (1) (b) of the GDPR), and subsequently, based on your express consent (art.6 (1) (a) of the GDPR) as well as to fulfill a legal obligation (art. 6 (1) (c) of the GDPR).

How long data is stored and who it is sent to

Storage period/personal data processing period is the period necessary to conducting the recruitment process, but no more than 3 years after receiving the consent for the current recruitment process for the position which you have been applying for, if you consent only to the processing for current
recruitment process.

If you express your consent to further processing of your personal data, also to the purpose of the recruitment process, the processing period is 3 years after receiving the consent, period after which the renewal of the consent is required, and, in its absence, the data will be deleted.

Depending on the characteristics of the position, your personal data may be transmitted, on a case-by-case basis, to our contractual partners in order to participate in various projects jointly developed with them, or to public authorities or other bodies that choose to make a public purchase in order to fulfill
the technical qualification requirements for our organization.

Please note that the personal data from your CV may be processed using an internal tool, so they comply with R Systems and Europass CV template standards.

We do not dispose of or transfer your personal data to third parties, except for other entities within R Systems’ Group – which is going to be used for recruitment purposes provided by law.

Your rights

During the processing of your personal data you have, under the conditions provided by GDPR Regulation, the right to access it, the right to rectify, delete, restrict the processing, the right to oppose the processing, the right to data portability and the right to file a complaint with the supervisory authority.

Necessity of the processing

The processing of personal data above is a necessary step prior to employment, in order to conclude an employment contract, and, in case of refusal to give us consent for data processing, we cannot go further with the recruitment process. Refusal to further process your personal data will have no negative consequences on the ongoing recruitment process. However, it means that you will no longer be contacted for other recruitment processes that the company will carry out in the future.

I hereby acknowledge and I was informed that I can withdraw my consent or exercise my rights at any time by sending a request by e-mail at privacy@eu.rsystems.com or by post at Tiriac Tower, Buzesti 82-94 Str., 011017, Bucharest, Romania, without the withdrawal affecting the lawfulness of the processing previously performed.

Notă de informare GDPR pentru candidatii la rolurile deschise in cadrul R Systems in Romania

Ȋnainte de a merge mai departe cu procesul de recrutare, avem nevoie de acordul dumneavoastră privind prelucrarea ṣi eventuala păstrare a datelor în baza de date R Systems Computaris Europe S.R.L., parte a Grupului R Systems (care include toate sediile sociale ale R Systems).

R Systems Computaris Europe S.R.L. care este Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal și persoană juridică cu sediul social în Bucuresti, sector 1, Clădirea Tiriac Tower, Str. Buzesti 82-94, 011017, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/9250/2001, numărul de identificare fiscală RO 14273248, ținând cont de prevederile privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în special prevederile Regulamentului UE nr. 679/206-GDPR), vă aduce la cunostință următoarele:

Ce date cu caracter personal prelucrăm

R Systems Computaris Europe S.R.L. solicită și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal necesare și relevante pentru procesul de recrutare. Datele colectate și prelucrate de noi includ date cu caracter personal menționate de dumneavoastră în CV sau în alte documente de aplicare, cum ar fi: nume, prenume, adresă, e-mail, număr de telefon, experiență profesională, studii, recomandări/referințe și informații de contact, foto, video.

Scopul și temeiul juridic al procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele personale colectate de R Systems Computaris Europe S.R.L. sunt utilizate numai în scopul derulării procesului de recrutare în curs și pentru procesul de recrutare viitor, dacă ați fost de acord. Prelucrarea acestor date este necesară inițial pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de potențiala încheiere a unui contract de colaborare/muncă (art.6 (1) (b) din GDPR), iar ulterior, în temeiul consimțământului dumneavoastră acordat expres (art.6 (1) (a) din GDPR), precum și pentru a îndeplini o obligație legală (art. 6 (1) (c) din GDPR).

Cum păstrăm și cui transmitem datele

Durata stocării/prelucrarii datelor cu caracter personal este durata necesară pentru desfăsurarea procesului de recrutare, însă nu mai mult de 3 ani de la primirea acordului, în măsura în care vă veți
exprima consimțământul pentru prelucrarea initială.

Ȋn măsura în care vă veti exprima consimțămantul pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, tot în scop de recrutare, perioada de prelucrare este de 3 ani de la primirea acordului, dată după care este necesară reînnoirea consimțământului și, în absența acesteia, datele vor fi șterse.

În funcție de caracteristicile postului datele dvs cu caracter personal vor putea fi transmise, după caz, către partenerii noștri contractuali în vederea participării la diverse proiecte dezvoltate în comun cu aceștia ori către autorități publice sau alte organisme care aleg să facă o achiziție publică în vedereaîndeplinirii cerințelor de calificare tehnică pentru societatea noastră.

Vă rugăm să rețineți că datele personale din CV-ul dvs. pot fi prelucrate folosind o aplicație internă, astfel încât acestea să respecte standardele de CV R Systems și Europass.

Nu înstrăinam și nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, cu excepția altor entități din cadrul grupului R Systems – urmând a fi utilizate tot în scop de recrutare – sau cu excepția cazurilor prevazute de lege.

Ce drepturi aveti

Pe perioada prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți, în condițiile prevăzute de Regulamentul GDPR, dreptul de a le accesa, dreptul de a rectifica, șterge, restricționa prelucrarea, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul să depună o plângere la autoritatea de supraveghere.

Necesitatea prelucrării
Prelucrarea datelor cu caracter personal de mai sus reprezintă un pas premergator angajării, furnizarea acestora fiind deci o obligație necesară pentru încheierea unui contract de muncă, iar în cazul refuzului de a ne acorda consimțămantul pentru prelucrarea datelor nu veți putea fi inclus în procesul de recrutare. Refuzul pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal nu va avea nicio consecință negativă asupra procesului de recrutare în desfăsurare, însă va însemna că nu veți
mai putea fi contactat pentru alte procese de recrutare pe care societatea le va desfăsura în viitor.

Prin prezenta, luați la cunostință și ați fost informat că vă puteți retrage consimțământul sau vă puteți exercita drepturile în orice moment, trimițând o cerere prin e-mail la privacy@eu.rsystems.com sau prin poștă la Clădirea Tiriac Tower, Str. Buzești 82-94, 011017, București, România, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrărilor efectuate anterior.

GDPR note for applicants to R Systems roles open in Poland

Before going further with the recruitment process, your consent is required regarding the data processed and possibly stored in the database of the company R Systems Computaris Poland Sp. z o.o., part of R Systems’ Group (that includes all R Systems’ registered offices).

R Systems Computaris Poland Sp. z o.o. which is the Controller of your personal data and legal person with the registered office in Warszawa, 00-175, Polska, Babka Tower, entrance H, 6th floor, Al. Jana Pawła II 80, registered with the Trade Registry under no KRS 0000045592, tax identification number 527-23-50-716, taking into account the provisions regarding the protection of individuals with regard to the processing of personal data (especially the provisions of EU Regulation no. 679/206-GDPR), hereby informs you:

What personal data is processed?

R Systems Computaris Poland Sp. z o.o. requests and processes your personal data which is relevant and appropriate for the recruitment process. Data collected and processed by us includes personal data you have mentioned in the CV or other application documents, such as: first name, last name, address, email, telephone number, professional experience, professional background, studies, recommendations/references and contact information, photo, video.

The purpose and legal basis of proceeding your personal data

Personal data collected by R Systems Computaris Poland Sp. z o.o. is used for the ongoing recruitment process and for the future recruitment process, if you agreed to. Initially, it must be processed in order to take action on your request before entering into a collaboration/employment agreement (art.6 (1) (b) of the GDPR), and subsequently, based on your express consent (art.6 (1) (a) of the GDPR) as well as to fulfill a legal obligation (art. 6 (1) (c) of the GDPR).

How long data is stored and who it is sent to

Storage period/personal data processing period is the period necessary to conducting the recruitment process, but no more than 3 years after receiving the consent for the current recruitment process for the position which you have been applying for, if you consent only to the processing for current recruitment process.

If you express your consent to further processing of your personal data, also to the purpose of the recruitment process, the processing period is 3 years after receiving the consent, period after which the renewal of the consent is required, and, in its absence, the data will be deleted.

Depending on the characteristics of the position, your personal data may be transmitted, on a case-by- case basis, to our contractual partners in order to participate in various projects jointly developed with them, or to public authorities or other bodies that choose to make a public purchase in order to fulfill the technical qualification requirements for our organization.

Please note that the personal data from your CV may be processed using an internal tool, so they comply with R Systems and Europass CV template standards.

We do not dispose of or transfer your personal data to third parties, except for other entities within R Systems’ Group – which is going to be used for recruitment purposes provided by law.

Your rights

During the processing of your personal data you have, under the conditions provided by GDPR Regulation, the right to access it, the right to rectify, delete, restrict the processing, the right to oppose the processing, the right to data portability and the right to file a complaint with the supervisory authority.

Necessity of the processing

The processing of personal data above is a necessary step prior to employment, in order to conclude an employment contract, and, in case of refusal to give us consent for data processing, we cannot go further with the recruitment process. Refusal to further process your personal data will have no negative consequences on the ongoing recruitment process. However, it means that you will no longer be contacted for other recruitment processes that the company will carry out in the future.

I hereby acknowledge and I was informed that I can withdraw my consent or exercise my rights at any time by sending a request by e-mail at privacy.pl@eu.rsystems.com or by post at Warszawa, 00-175, Polska, Babka Tower, entrance H, 6th floor, Al. Jana Pawła II 80, without the withdrawal affecting the lawfulness of the processing previously performed.

RODO dla kandydatów aplikujących na stanowiska w R Systems Poland

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej “GDPR” – informujemy, że:
1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki z grupy R SYSTEMS, wchodzące w skład międzynarodowej grupy R SYSTEMS INTERNATIONAL GROUP. Dane identyfikacyjne
współadministratorów są następujące:
a. R Systems Computaris International Ltd, której siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii, Swan House, 9 Queens Road, Brentwood, Essex, CM14 4H;
b. R Systems Computaris Europe S.R.L. z siedzibą w Rumunii, Bukareszt, 5 Gheorghe Manu Street, parter i 1 piętro, okręg 1, zarejestrowana w Biurze Rejestracji Handlowej w Bukareszcie pod numerem J40 / 9250/2001, numer identyfikacji podatkowej RO 14273248;
c. R Systems Computaris Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045592, NIP / EU NIP PL5272350716, REGON 01736182200000.
2. R Systems Computaris Polska Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych poprzez adres e-mail privacy.pl@eu.rsystems.com lub listownie na adres Warszawa, 00-175, Polska, Babka Tower, wejście H, 6 piętro, Al. Jana Pawła II 80. Współadministratorzy wyznaczyli również jeden punkt kontaktowy pod adresem e-mail: privacy@eu.rsystems.com dla wszelkich spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez Współadministratorów są wykorzystywane:
a. w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, tj. podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o współpracy/zatrudnieniu (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR),
b. w celu przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (przyszłe rekrutacje), masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem
c) e celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR).

Jak długo dane są przechowywane i do kogo wysyłane

Okres przechowywania/przetwarzania Twoich danych osobowych to okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 3 lata od zakończenia aktualnej rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, jeśli wyrazisz zgodę jedynie na przetwarzanie na potrzeby aktualnej rekrutacji. Jeśli wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych, również na potrzeby procesu rekrutacji, okres przetwarzania wynosi 3 lata od upływu pierwotnego 3-letniego okresu, po którym wymagane jest odnowienie zgody, w przeciwnym razie dane zostaną usunięte.

W zależności od charakteru obejmowanego stanowiska, dane osobowe mogą być przesyłane, indywidualnie, do naszych zakontraktowanych partnerów by umożliwić uczestnictwo w różnych projektach wspólnie z nimi stworzonych, lub do władz publicznych czy innych organów, które podjęły decyzję o zakupie publicznym, a zatem by spełnić kryteria techniczne, które umożliwią naszej firmie zakwalifikowanie się do procesu.

Pamiętaj, że dane zawarte w Twoim CV mogą zostać przetworzone za pomocą wewnętrznego narzędzia, tak by odpowiadały standardom R Systems i Europass CV template.

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem innych podmiotów w ramach “Grupy R Systems Computaris”- które będą wykorzystywane w celach rekrutacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Twoje prawa

Podczas przetwarzania danych osobowych przysługują Ci, na zasadach określonych w RODO: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi na to przetwarzanie do organu nadzorczego.

Konieczność przetwarzania

Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędnym krokiem przed zatrudnieniem w celu zawarcia umowy o pracę, a w przypadku odmowy udzielenia nam zgody na przetwarzanie danych, nie możemy przejść dalej w procesie rekrutacji. Z drugiej strony, odmowa dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie miała negatywnych konsekwencji dla trwającego procesu rekrutacji.

Oznacza jednak, że nie będziemy się już z Tobą kontaktować w przypadku innych procesów rekrutacyjnych, które spółka będzie prowadzić w przyszłości.

GDPR note for applicants to R Systems roles open in Moldova

Before going further with the recruitment process, your consent is required regarding the data processed and possibly stored in the database of the company R Systems Computaris S.R.L, part of R Systems’ Group (that includes all R Systems’ registered offices).

R Systems Computaris S.R.L. which is the Controller of your personal data and legal person with the registered office in Sky Tower Business Center, Str. Vlaicu Pircalab 63, Office B, Chisinau, MD-2012, Moldova, tax identification number 1008600012970, taking into account the provisions regarding the protection of individuals with regard to the processing of personal data (especially the provisions of EU Regulation no. 679/206-GDPR), hereby informs you:

What personal data is processed?

R Systems Computaris S.R.L. requests and processes your personal data which is relevant and appropriate for the recruitment process. Data collected and processed by us includes personal data you have mentioned in the CV or other application documents, such as: first name, last name, address, email, telephone number, professional experience, professional background, studies, recommendations/references and contact information, photo, video.

The purpose and legal basis of proceeding your personal data

Personal data collected by R Systems Computaris S.R.L. is used for the ongoing recruitment process and for the future recruitment process, if you agreed to. Initially, it must be processed in order to take action on your request before entering into a collaboration/employment agreement (art.6 (1) (b) of the GDPR), and subsequently, based on your express consent (art.6 (1) (a) of the GDPR) as well as to fulfill a legal obligation (art. 6 (1) (c) of the GDPR).

How long data is stored and who it is sent to

Storage period/personal data processing period is the period necessary to conducting the recruitment process, but no more than 3 years after receiving the consent for the current recruitment process for the position which you have been applying for, if you consent only to the processing for current recruitment process.

If you express your consent to further processing of your personal data, also to the purpose of the recruitment process, the processing period is 3 years after receiving the consent, period after which the renewal of the consent is required, and, in its absence, the data will be deleted.

Depending on the characteristics of the position, your personal data may be transmitted, on a case-by-case basis, to our contractual partners in order to participate in various projects jointly developed with them, or to public authorities or other bodies that choose to make a public purchase in order to fulfill the technical qualification requirements for our organization.

Please note that the personal data from your CV may be processed using an internal tool, so they comply with R Systems and Europass CV template standards.

We do not dispose of or transfer your personal data to third parties, except for other entities within R Systems’ Group – which is going to be used for recruitment purposes provided by law.

Your rights

During the processing of your personal data you have, under the conditions provided by GDPR Regulation, the right to access it, the right to rectify, delete, restrict the processing, the right to oppose the processing, the right to data portability and the right to file a complaint with the supervisory authority.

Necessity of the processing

The processing of personal data above is a necessary step prior to employment, in order to conclude an employment contract, and, in case of refusal to give us consent for data processing, we cannot go further with the recruitment process. Refusal to further process your personal data will have no negative consequences on the ongoing recruitment process. However, it means that you will no longer be contacted for other recruitment processes that the company will carry out in the future.

I hereby acknowledge and I was informed that I can withdraw my consent or exercise my rights at any time by sending a request by e-mail at privacy@eu.rsystems.com or by post at Sky Tower Business Center, Str. Vlaicu Pircalab 63, Office B, Chisinau, MD-2012, Moldova, without the withdrawal affecting the lawfulness of the processing previously performed.

Notă de informare GDPR pentru candidatii la rolurile deschise in cadrul R Systems in Republica Moldova

Ȋnainte de a merge mai departe cu procesul de recrutare, avem nevoie de acordul dumneavoastră privind prelucrarea ṣi eventuala păstrare a datelor în baza de date R Systems Computaris S.R.L., parte a Grupului R Systems (care include toate sediile sociale ale R Systems).

R Systems Computaris S.R.L. care este Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal și persoană juridică cu sediul social în Sky Tower Business Center, Str. Vlaicu Pircalab 63, Office B, Chisinau, MD-2012, Moldova, avand codul fiscal 1008600012970, ținând cont de prevederile privind protecția
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în special prevederile Regulamentului UE nr. 679/206-GDPR), vă aduce la cunostință următoarele:

Ce date cu caracter personal prelucrăm

R Systems Computaris S.R.L. solicită și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal necesare și relevante pentru procesul de recrutare. Datele colectate și prelucrate de noi includ date cu caracter personal menționate de dumneavoastră în CV sau în alte documente de aplicare, cum ar fi: nume, prenume, adresă, e-mail, număr de telefon, experiență profesională, studii, recomandări/referințe și informații de contact, foto, video.

Scopul și temeiul juridic al procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele personale colectate de R Systems Computaris S.R.L. sunt utilizate numai în scopul derulării procesului de recrutare în curs și pentru procesul de recrutare viitor, dacă ați fost de acord. Prelucrarea acestor date este necesară inițial pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de potențiala încheiere a unui contract de colaborare/muncă (art.6 (1) (b) din GDPR), iar ulterior, în temeiul consimțământului dumneavoastră acordat expres (art.6 (1) (a) din GDPR), precum și pentru a îndeplini o obligație legală (art. 6 (1) (c) din GDPR).

Cum păstram și cui transmitem datele

Durata stocării/prelucrarii datelor cu caracter personal este durata necesară pentru desfăsurarea procesului de recrutare, însă nu mai mult de 3 ani de la primirea acordului, în măsura în care vă veți
exprima consimțământul pentru prelucrarea initială.

Ȋn măsura în care vă veti exprima consimțămantul pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, tot în scop de recrutare, perioada de prelucrare este de 3 ani de la primirea acordului, dată după care este necesară reînnoirea consimțământului și, în absența acesteia, datele vor fi șterse.

În funcție de caracteristicile postului datele dvs cu caracter personal vor putea fi transmise, după caz, către partenerii noștri contractuali în vederea participării la diverse proiecte dezvoltate în comun cu aceștia ori către autorități publice sau alte organisme care aleg să facă o achiziție publică în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare tehnică pentru societatea noastră.

Vă rugăm să rețineți că datele personale din CV-ul dvs. pot fi prelucrate folosind o aplicație internă, astfel încât acestea să respecte standardele de CV R Systems și Europass.

Nu înstrăinam și nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, cu excepția altor entități din cadrul grupului R Systems – urmând a fi utilizate tot în scop de recrutare – sau cu excepția cazurilor prevazute de lege.

Ce drepturi aveti

Pe perioada prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți, în condițiile prevăzute de Regulamentul GDPR, dreptul de a le accesa, dreptul de a rectifica, șterge, restricționa prelucrarea, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul să depună o plângere la autoritatea de supraveghere.

Necesitatea prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal de mai sus reprezintă un pas premergator angajării, furnizarea acestora fiind deci o obligație necesară pentru încheierea unui contract de muncă, iar în cazul refuzului de a ne acorda consimțămantul pentru prelucrarea datelor nu veți putea fi inclus în procesul de recrutare. Refuzul pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal nu va avea nicio consecință negativă asupra procesului de recrutare în desfăsurare, însă va însemna că nu veți
mai putea fi contactat pentru alte procese de recrutare pe care societatea le va desfăsura în viitor.

Prin prezenta, luați la cunostință și ați fost informat că vă puteți retrage consimțământul sau vă puteți exercita drepturile în orice moment, trimițând o cerere prin e-mail la privacy@md.rsystems.com sau prin poștă la Sky Tower Business Center, Str. Vlaicu Pircalab 63, Office B, Chisinau, MD-2012, Moldova, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrărilor efectuate anterior.

Scroll to Top

Apply to this job

Contact us

Send your CV